تــ ولّـــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــ ــد...!!!

ســـــــــــــــــلامــــــــــــــــــــــــــ...مژه

خوبید آیا؟؟؟؟!!!!!سوال

من که خیـــــــــــــــــــلی خوبــــــــــــــــــــمنیشخند،اگه گفتید چرا؟!!!!!زبان

چون کــــــــــ ، فـــــــــــــــــردااااااااا ، تولدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهدلقک

 

 

خب از دست و جیــــــــــــــــــــــغ و سوت و هورا (میدونم یاد خاله نرگس افتادیدنیشخند) که بگذریمـــــــــــــــــــابرو

میرسیم به بحث خوشمزه ی کیــــــــــــــــــــــــــــــکــــــــــــــــــــــــــــــ...!!!!!!!تشویق

نوش جونتوووووووووووووووووووونقلب

تقدیم با عجقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...!!!!خجالت

 

/ 1 نظر / 24 بازدید
فاطمه بیدی

سیلام.[ماچ]